سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شمس الدین سعید –
پرویز معارف وند –
جعفر شهریور قوزوللو –

چکیده:

در حال حاضر در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران اجرای لولههای انتقال آب با مشکل مواجهاند، یک روش مناسب برای تعمیر،تعویض و نصب لولههای انتقال آب، حفاری بدون ترانشه است. در این پژوهش انواع روشهای حفاری بدون ترانشه از جمله روشپایپ جکینگ، میکروتونلینگ و ترانشه باز بررسی شد. همچنین هزینههای اجرایی دو روش لولهرانی و ترانشه باز به صورت هزینه- های مستقیم اجرایی عملیات و هزینههای اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج هزینههای مستقیم اجرای عملیات۳ برابر روش لولهرانی است. همچنین در روش ترانشهباز به ازاء هر متر / نشان داد که نسبت هزینه ترمیم نوار در روش ترانشه باز ۰۴لولهگذاری ۵۸۳ مترمکعب بتن مصرف شدهاست، ولی این مقدار در لولهرانی صفر است. با اضافه کردن هزینههای اجتماعی به هزینه های مستقیم اجرایی روش ترانشه باز، به وضوح نشان داده شد که روش لولهرانی با نسبت هزینه ترمیم نوار ۳۲۸/۰و مصرف بتن صفر نسبت به روش ترانشه باز بسیار کم هزینه تر و مقرون به صرفه تر است.