سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانش
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار و عضو هیئت علمی گروه ماشین آلات کشاورزی، دانشکده کشاورزی دان
غلامحسین شاهقلی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه ماشین آلات کشاورزی، دانشکده کشاورزی دان
مهدی نوشیار – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

مبارزه با علف های هرز بی شک از مهمترین مراحل زراعت و کشاورزی است که در صورت بی توجهی به آن، امکان خسارت به کشت و محصول، از ۷۰ درصد تا ۱۰۰ درصد وجود دارد استفاده از کولتیواتورها در مبارزه، از یک سو به دلیل کارایی موثر در عملیات و اثرات سوء کمتر در مقایسه با روشهای شیمیایی و از طرف دیگر به علت هزینه های کمتر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عمق و سرعت پیشروی، در عملیات وجین و کولتیوتور زنی روی نیروی مقاوم کششی و انرژی ۵ نوع کولتیواتور متداول می باشد. کولتیواتورهای مورد استفاده عبارت بودند از : ۱- کولتیواتور با ساقه C شکل فنری و تیغه پنجه غازی، ۲- کولتیواتور با سرعت پیشروی بالا، ۳- کولتیواتور با ساقه C شکل فنری و تیغه قلمی،۴- کولتیواتور هلالی و ۵- کولتیواتور با ساقه L شکل غیر قابل انعطاف و تیغه قلمی. آزمایشات رد خاک شنی لومی در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. اندازه گیری نیروی مقاوم کششی کولتیواتور با استفاده از دینامومتر اتصال سه نقطه و جمع آوری داده با استفاده از یک دیتالاگر و کامپیوتر کیفی متصل به آن انجام گرفت. آزمایشات رد قالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. آزمایشات د رچهار سطح سرعت پیشروی، در دو سطح عمق کاری انجام گرفت و متغیر مورد اندازه گیری، نیروی مقاوم کششی هر یک از ادوات بود. افزایش معنی داری در نیروی مقاوم کششی و انرژی با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی سرعت پیشروی و عمق کاری و نوع وسیله و همچنین اثر دو گانه وسیله × عمق و نیز سرعت پیشروی× نوع وسیله و اثر سه گانه سرعت پیشروی× عمق×وسیله بر روی نیروی مقاوم کششی و انرژی در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد. با افزایش عمق کاری و سرعت پیشروی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز افزایشی معنی داری پیدا کرد. در بین کولتیواتور، نوع هلالی و کولتیواتور با سرعت پیشروی بالا از نظر نیروی مقاوم کششی و انرژی در گروه بالاتر قرار گرفته و با بقیه اختلاف معنی داری داشتند.