سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه شجاعی باغینی – کارشناس ارشد مدارک پزشکی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پ
منیژه آریایی –
سحر صالحی –
الناز موحدی –

چکیده:

کاهش خطاهای پزشکی از موضوعات اساسی دردرمان بیماران بوده و فناوری های نوینی دراین راستا بکارمیرود پژوهش حاضر به مقایسه نگرش پزشکان دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و شهیدبهشتی نسبت به پیاده سازی یکی از این فناوری ها می پردازد مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده وجامعه آن را کلیه پزشکان عمومی و انترن های بیمارستانهای مورد مطالعه تشکیل می داد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن به روش اعتبار محتوا و آزمون بازآزمون سنجیده شد داده ها با مراحعه مستقیم پژوهشگر و به روش مصاحبه جمع آوری و با روش آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شد یافته ها نشان داد که نگرش پزشکان نسبت به پیاده سازی CPOE درحدموافق ۶۸/۵% کاهش خطای دارویی درحد موافق ۶۷/۶۵% کاهش خطای آزمایشگاهی درحد متوسط ۵۷درصد و ویژگیهای رابط کاربر درحد کاملا موافق ۸۰/۹% بود.