سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان کاکابرایی – عضو هیات علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
غلامعلی افروز –
علی اکبر ارجمندنیا – استادیاردانشگاه تهران
مهران فرهادی – استادیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور مقایسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی آموزش تلفیقی در شهر تهران برروی ۲۴۰ نفر از پدران دانش آموزان کم شنوا و عادی، مادران کم شنوا و عادی که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش علی- مقایسه ای نگرش سنج محقق ۰به دست آمد. نتایجی که با استفاده از تحلیل واریانسیک رهه به دست آمده بود نشان داد که بین نگرش پدران و مادران دانش / ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۴ آموزان عادی با نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا تفاوت معنادار است اما بین نگرش پدران و مادران دانش آموزان عادی با یکدیگر و بین نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا با یکدیگر نسبت به اثر بخشی آموزش تلفیقی تفاوت معناداری وجود ندارد