سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان کاکابرایی – عضو هیات علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
غلامعلی افروز – استاد ممتاز دانشگاه تهران
علی اکبر ارجمندنیا – استادیار دانشگاه تهران
مهران فرهادی – استادیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور مقایسه نگرش پدران و مادران دانشآموزان کمشنوا و عادی نسبت به اثربخشی آموزش تلفیقی در شهر تهران برروی ۲۴۰ نفر از پدران دانشآموزان کمشنوا و عادی، مادران دانشآموزان کمشنوا و عادی که به روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شده بودند اجرا شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش علی مقایسهای نگرش ۰ به دست آمد. نتایج که با استفاده از تحلیل واریانسیک راهه به دست آمده بود نشان داد که بین نگرش پدران و مادران / سنج محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ۹۴ دانشآموزان عادی با نگرش پدران و مادران دانشآموزان کمشنوا تفاوت معنادار است اما بین نگرش پدران و مادران دانشآموزان عادی با یکدیگر و بین نگرش پدران و مادران دانشآموزان کمشنوا با یکدیگر نسبت به اثربخشی آموزش تلفیقی تفاوت معناداری وجود ندارد