سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بهشتی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
اردشیر اونق –
ذبیح اله ویزواری –
حمیدرضا حشمتی –

چکیده:

دستیابی به درک روشن از وضعیت و تحولات آموزش درس تربیت بدنی برای تمامی علاقه مندان به سلامتی دانش آموزان و سرنوشت تربیت بدنی و ورزش ضرورتی انکار ناپذیر است . هدف کلی در این تحقیق مقایسهنگرش والدین و دانش آموزان دوره متوسطه نسبت به آزمونهای آمادگی جسمانی درس تربیت بدنی مدارس استان گلستان در سال تحصیلی ۸۹-۸۸بوده است. روش شناسی تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی ومقایسه ای است که به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را والدین و دانش آموزان دوره متوسطه استان تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان شامل ۷۶۳ نفر از والدین و ۱۰۵ نفردانشآموزان دوره متوسطه می باشدکه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه محققین ساخته ویژه والدین و دانش آموزان است. این پرسشنامه ها توسط اعضای گروه آموزشی درستربیت بدنی استان وجمعی از کارشناسان مورد اعتبار صوری واقع و پایایی آن از طریق تست مقدماتی در بین نمونه ای ۱۵ نفری ازهرگروه به طور مستقل با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۵مشخص شد که مبین ضریب همبستگی مناسب سئوالات ابزار می باشد . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آماری در محیط spss و exce استفاده شد علاقمندی دانش آموزان، آموزش وآگاهی دانش آموزان از تست ها، شناخت و آگاهی اولیاء دانش آموزان از نحوه انجام آزمونها توسط فرزندانشان ونیز اعتقادآنها به تاثیرآزمونها بر سلامتی دانش آموزان و توانایی ارزیابی آزمونها از میزان آمادگی جسمانی افراد می تواند موید آن باشد که در حال حاضر نیازی به تغییر در آزمونها احساس نمی شود. این مورد با نتایج حاصل از تحقیق پژوهشکده تعلیمو تربیت آموزش و پرورش ) ۱۷۳۷ ( همخوانی دارد. اگرچه دانش آموزان و والدین از شیوه اجرا و اهمیت آزمونها آگاهی لازم را دارند امااین میزان پشتوانه مناسبی برای تحقق اهداف این شاخص به نظر نمی رسد . زیرا آنها دربیرون از مدرسه تمرین خاصی برای افزایش قابلیت های فوق انجام نمی دهند که می تواند دلایل مختلفی داشته باشداز جمله میزان نمره کم اختصاص داده شده، شیوه نمره دهی بر اساس نورم، تکراری بودن آزمونها در دوره ها و پایه های مختلف تحصیلی و یا عدم نیاز این آزمونها به انجام تمرین که البته بایستی توسط مسئولین محترم ورزشمدارس مورد بررسی جامع قرار گیرد