سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

روزینا حنیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

توجه به جایگاه و نقش زنان دربرنامه های توسعه اقتصادی کشوردارای اهمیتی بسیار است زیرا مشارکت زنان درعرصه های گوناگون اقتصادی سیاسی فرهنگی ازشاخصهای مهم توسعه انسانی و پایدار محسوب می شود نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی ازمنابع انسانی و نیروی کارفعال جامعه چرخ توسعه جامعه را کند می کند به منظور تحقق توسعه انسانی توجه به جایگاه نقش افرینی زنان و اشتغال زنان درفرایند توسعه کشور و تامین مطالبات این قشر عظیم دربرنامه های توسعه ای و کشور ضروری است وتوجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار میتواند زمینه بهره گیری بهترجامعه از این نیروی بالقوه را بالفعل دراورد و زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این قشر توانمند درعرصه های اقتصادی اجتماعی باشد این پژوهش به دو پرسش اساسی که ازمنظر تئوریک و عملکرد اجرایی برنامه های پنج گانه توسعه چه تفاوت ها و همانندیهایی به لحاظ توجه به جایگاه زنان باهم دارند و کدام یک از برنامه های توسعه کشور درتوجه به نقش و جایگاه زن درفرایند توسعه عملکرد موفقتری داشته است. ؟ پاسخ میدهد.