سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسین مسعودی – کارشناس عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیر عامل دانشگاه
پرویز مقیمی – کارشناس عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیر عامل دانشگاه

چکیده:

نظر به اهمیت و کاربرد روزافزون بتنهای سبک در بخشهای مختلف سازهای و غیرسازهای ساختمان، بررسی جهت بهبود کیفیت خواص مکانیکی و دینامیکی این بتنها ضروری به نظر میرسد. مقاومت در برابر ضربه پرتابهها و میزان نفوذناپذیری مصالح از جمله خواصی هستند که از طریقآزمایشات دینامیکی مختلف و انجام شبیهسازی با نرمافزارهای پیشرفته قابل بررسی میباشند که در این تحقیق، خواص دینامیکی دونوع از انواع مختلف بتن های سبک(غیرسازهای) تولید شده در کشورمان(یک نوع در گروه بتنهای سبکدانه و نوع دیگر در گروه بتنهای گازی) با دو نوع از انواع پرتابه ها(گلوله اسلحه دوشکا و گلوله اسلحه ژ ۳) با استفاده از نرمافزارLS-DYNA شبیهسازی شده است که نتایج حاصله، علیرغم ارائه وضعیت بهتر بتنهای سبکدانه در این نوع بارگذاری(سریع)، به طور کلی ضعفهای بتنهای سبک مورد تولید در کشورمان را برای مقابله با برخورد و نفوذ پرتابهها، نشان میدهد