سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور ضیایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن،نفت و ژئو فیزیک،
امین روشندل – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن،نفت و ژئو فیزیک،
جاوید حناچی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت شرکت نفت فلات قاره ایران، مطالعات توسعه و

چکیده:

نفوذپذیری یکی از ویژگی های بسیار مهم مخازن نفت است که قابلیت انتقال یک سیال مانند نفت، گاز ویا آب را درفضاهای خالی موجود در سنگ مخزن نشان می دهد. تعیین نفوذپذیری در فرآیندهایی چون تخمین ذخیره، تولید و توسعه مخازن نفتی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. در صنعت نفت معمولا روش استاندارد برای تعیین نفوذ پذیری، آنالیز مغزه و آزمایش چاه می باشد. این روشها بسیار گران هستند، از طرفی هم ه چاههای یک میدان دارای مغزه نمی باشند. در نتیجه روش یا روش هایی که بتواند با استفاده از نگارهای چاه پیمایی خواص پتروفیزیکی مخزن از جمله نفوذپذیری را ارائه دهند، اهمیت زیادی خواهند داشت، زیرا درتمام چاههای یک میدان معمولا نگارهای چاه موجود هستند. دراین مطالعه از دو روش شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی وروش منطق فازی برای تخمین نفوذپذیری از طریق نگارهای چاه مخزن بورگان در میدان نوروز واقع در شمال غرب خلیج فارس، استفاده گردیده است.نتایج حاصل مبین این مطلب است که روش منطق فازی نسبت به روش شبکه عصبی رگرسیون عمومی در پیش بینی نفوذپذیری بهتر عمل می کند.