سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین زارع – کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

با توجه به کاربرد زیاد پیهای رینگی در زمینههای مختلف از قبیل پی مخازن ذخیره نفت و گاز، سازههای ذخیره آب، سیلوها و برجهای ارتباطی ومخابراتی، موضوع نشست و ظرفیت باربری این نوع پیهای سطحی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. در این مقاله به بررسی نشست و ظرفیت باربریپیهای خاکی با دیواره حلقوی بتنی و دیواره حلقوی سنگریزهای برای مخازن ذخیره گاز پرداخته شده است. در تحلیل ظرفیت باربری و میزان نشستپیهای خاکی با دیواره حلقوی، متغیرهای زیادی از قبیل زبری کف پی، نسبت شعاع داخلی و بیرونی پی، مصالح، و بارهای وارد نقش بسزایی دارندکه در این مقاله مورد بررسی و تحقیق واقع شدهاند. به منظور انجام تحلیل از نرمافزار المان محدودABAQUS استفاده شده است و نتایج این دو نوع پی با یکدیگر مقایسه شده است. در این تحقیق هر دو نوع پی تحت شرایط یکسان بارگذاری مخازن مورد آنالیز قرار گرفتهاند