سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نعیمائی روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر
سیدمحمدفرید آستانه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر محمودزاده – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک (کمتر از۳۰۰mm اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکیخاک اطراف نیز میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیق ترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربری ریز شمعها بسیار محدودمی باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادی از آنها تحت آزمایش بارگذاری قرار گرفت و نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه گردید که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربری نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربری نهایی بهکمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار – تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر های مختلف بر روی ظرفیت باربری ونشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماری، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجرای آنها جمعآوری گردید و با مقایسه بین ظرفیت باربری نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربری نهائی ریز شمع به گونه ای دقیق تر ارائه گردید.