سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر لطفی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن؛ دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوف
سیدمحمداسماعیل جلالی – دانشیار؛دانشکدهیمهندسیمعدن،نفتوژئوفیزیک؛دانشگاه صنعتیشاهر
احمد رمضان زاده – ستادیار؛دانشکدهیمهندسیمعدن،نفتوژئوفیزیک؛دانشگاه صنعتیشاهرود

چکیده:

گاز کردن زیرزمینی زغالسنگUCG:Underground Coal Gasification) فرآیندی برای تبدیل زغالسنگ بهصورت برجا به گاز سنتزی است. در روشUCG زغالسنگ با تزریق اکسیدانها (هوا یا مخلوط اکسیژن و بخارآب) به درون کارگاه زیرزمینی، تبدیل به گاز سنتزی شده و از طریق چاههای تولید، بیرون کشیده میشود. گاز سنتزی پس از تصفیهبه منظور تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی، سوختهای مایع، خوراک صنایع شیمیایی و سوخت هیدروژنی مورد استفاده قرارمیگیرد. نخست با استفاده از معیارهای انتخاب کارگاه استخراج، لایه ۲۶M از ناحیه زغالدار مزینو به عنوان لایه امیدبخش برای استخراج با روشUCGانتخاب شده است. یکی از مسایل مرتبط با فرآیندUCG نشت گاز از داخل کارگاه استخراج به لایههای در برگیرنده و نشت از سطح زمین است. فرآیند نشت گاز از کارگاه استخراج باعث آلودگیهای زیستمحیطی و کاهش بازدهی فرآیند میشود. در این مقاله، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتیCFD) به مدلسازی عددینشت گاز از کارگاه استخراجUCGدر لایه زغالسنگM26مزینوی طبس پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که فشار درون کارگاه تأثیر زیادی در نشت گاز دارد. به دلیل کم بودن عمق کارگاه استخراج، باید فشار درون کارگاه کم باشد و بیشتراز ۳ مگاپاسکال نباشد.