سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشکده عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران
ایمان باحشمت –

چکیده:

در این مقاله، بر روی نسبت حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک به الاستیک ،که بیانگر ضریبC 1 در رابطه تغییرمکان هدف در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود(نشریه ۳۶۰ )می باشد، مطالعاتی انجام گرفته است . این ضریب برای سیستم های یک درجه آزاد ، که دارای مدل رفتاری الاستوپلاستیک کامل (α=۰باشند، تعریف می شود. لذا در این مقاله ضریب C1برای یک سیستم یک درجه آزاد با میرایی ۵ درصد، مدل رفتاری الاستو پلاستیک کامل با تناوب های بین ۰/۰۵ تا ۳ ثانیه و به ازای ضرایب کاهش مقاومت R=2،۳، ۴،۵،۶،۷،۸ تحت اثر مجموعه نسبتا بزرگی از رکوردهای دور از گسل محلی (فاصله کانونی بیشتر از ۱۵ کیلومتر)ورکوردهای نزدیک گسل ایران و تعدادی شتاب نگاشت مصنوعی که بر اساس طیف های استاندارد ۲۸۰۰ ایران بدست آمده اندو بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنشی خاک – سازه محاسبه شده است.در نهایت مقایسه ای بین ضریب C1درحالت نزدیک گسل با حالت دور از گسل انجام شده است و مشخص می گردد که این ضریب در حالت نزدیک گسل تفاوت عمده ای با حالت دور از گسل دارد که نشریه ۳۶۰ این تفاوت را در نظر نگرفته است، لذا پیشنهاد می شود که به ازای شرایط نزدیکی به گسل ضریب C1مورد بازبینی قرار گیرد.