سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن حدادیان نژادیوسفی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمد عزیزی پور – کارشناس ارشد عمران آب
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

فرسایش عامل تولید رسوب است انتقال رسوب یکی ازمسائل مهم و پیچیده درمهندسی رودخانه است با توجهب ه پیچیدگی پدیده انتقال رسوب مدلهای رایانه ای متعددی ازجمله GSTARS 3 SRH-1D جهت بررسی این پدیده ارایه شدهاند دراین تحقیق به میزان کارایی دو مدل GSTARS 3 SRH-1D دربراورد رسوبگذاری دربازه ای ازرودخانه و درنزدیکی سدکرخه بررسی شد و نتیجه آن که مدل SRH-1D نسبت به مدل GSTARS 3 ازکارایی بیشتری برای شبیه سازی وضعیت رسوبگذاری دراین بازه برخوردار میب اشد.