سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول مختارنژادآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی
بهزاد وثوقی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر راست بود – دانشجوی دکتری ژئودزی

چکیده:

ممان لرزه ای به عنوان انرژی رها شده زمین لرزه ها و یا انرژی موجوددرگسل ها درازادسازی با توجه به زمان به عنوان نرخ ممان لرزه ای نرخ گشتاورلرزه ای مطرح می باشد این نرخ که درتعیین لرزه خیزی مناطق مختلف قابل کاربرد میب ا شد میتواند با توجه به داده های مختلف به روشهای متفاوتی براورد گردد از روشهای محاسبه این پارامتر روشهای ژئوفیزیکی و زمین شناسی می باشد که به ترتیب از طریق اطلاعات کاتالوگ زمین لرزه ها و پارامترهای گسل بدست خواهند آمددراین مطاله با درنظر گرفتن پهنه های مختلف درایران از لحاظ زمین ساختی و تراکم زمین لرزه ها هفت منطقه برای انجام محاسبات پارامتر نرخ ممان درنظر گرفته شدهاست نتایج محاسبات بیشترین نرخ ممان ژئوفیزیکی را برای شرق ایران شامل پهنه دشت لوت نشان میدهد که مقدار ۱۸ ۱۰*۳٫۷ درواحد Nm/yr می باشد درواقع بالا بودن نرخ ممان لرزه ای دراین منطقه تجمع پتانسیل زمین لرزه ها را درشرق ایران با توجه به منطقه بندی انجام گرفته نشان میدهد.