سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جسن بیک محمدی – استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
احمد خادم الحسینی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فیروزه مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
محمدرضا محبوب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا

چکیده:

از تقسیمات اجتماعی که به ناهمگونی و نابرابری در فراغت منتهی می شود، جنسیت ( gender) است. جنسیت نوعی ساختار اجتماعی است و بهاستنباط جامعه از رفتار، ویژگی ها و نقش های مناسب برای مردان و زنان مربوط می شود. بر اساس سن و جنس طیفی از دلالت ها و انگارش ها در مورد رفتار مناسب اجتماعی وجود دارد که فعالیت های اوقات فراغت را توضیح می دهد. موضوع تحقیق حاضر بررسی الگوهای فراغت دانشجویان دختر و پسر منطقه ۶ شهر اصفهان و مقایسه ی چگونگی گذران فراغت این دو گروه با یکدیگر می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر و پسر منطقه ۶ شهر اصفهان که از میان آنها ۱۰۰ نفر( ۵۰ دختر و ۵۰ پسر) به روش تصادفی انتخاب شدند. متغیر مستقل جنسیت و چگونگی گذران اوقات فراغت وابسته به آن می باشد. فرضیه مورد بررسی وجود تفاوت میان الگوهای فراغت دانشجویان دختر و پسر بود که نتایج حاصله نشان داد، تفاوت معناداری بین چگونگی گذران اوقات فراغت در بین دو جنس وجود ندارد.