سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر حشمتی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
جابر ممقانیان – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحیل الاستو – پلاستیک مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از محاسبات عددی به روش اجزای محدود در عرضه تحقیقات چندین ساله بهطور گسترده پذیرفته شده است هرچند استفاده معمولی آن درعرف ژئوتکنیکی برای تحلیل پایداری شیب ها هنوز محدود باقی مانده است اکثریت تحلیل پایداری شیب های انجام گرفته در عمل از روشهای سنتی تعادل حدی شامل روشهای قطعه ای که ضرورتا مدت ها بدون تغییر باقیمانده است استفاده می کنند محاسبات عددی به روش اجزای محدود یک روش قدرتمند جایگزین برای تحلیل پایداری شیب هاست که مناسب بوده و برای کاربرد آن به مفروضات استدلالی کمتری به ویژه با توجه به مکانیک شکست نیاز است گسیختگی شیب ها در مدل اجزای محدود به طور طبیعی ازمیان نواحی که مقاومت برشی خاک برای مقاومت در برابر تنشهای برشی ناکافی است اتفاق می افتد.