سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سینا صادق فام – دانشجوی کارشناسی ارشد آب گروه مهندسی آب دانشگاه رازی
حسین بنکداری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اکبر اختری – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

سیل همواره یکی از مهمترین سوانح روبروی بشر بوده که در کشوری چون ایران با توجه به نامنظمی مکانی و زمانی بارش اهمیت آن دو چندان حس می شود روندیابی سیلاب یکی از مهمترین مسائل روبروی مهندسی هیدرولیک بوده زیرا امکان پیش بینی چگونگی طغیان و فروکش کردن سیلاب رادر نقطه ای از رودخانه فراهم می کند برای حل مسائل روندیابی از تکنیک ها و شیوه های مختلفی استفاده می شود دراین مقاله روندیابی با دو روش فرمول ماسکینگهام به روش حداقل مربعات خطا توسط برنامه نوشته شده در محیط MATLAB و شبکه های عصبی مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا سه مدل پیشنهادی شبکه ی عصبی با توابع انتقال Transfer Function متفاوت مورد ارزیابی قرارگرفته و مدل برتر شناسایی شده و سپس نتایج آن با روش حداقل مربعات خطا مقایسه و با مدل پیشنهادی پ. جودری و آ . سانکاراسابرامانیانASCE2009 اعتبار سنجی شده است.