سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی پور سعید – کارشناس ارشد استخراج از دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران،کارشناس ا
محمد فاروق حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی الگوی آتشباری تاثیر مستقیم برهزینه های مصرفی و زمان انجام پروژه ها دارد لذا باید روشهای متعددی جهت طراح یالگوی آتشباری بکاربرد و با توجه به شرایط هندسی شرایط سنگ شناسی و شرایط موجود ازلحاظ امکانات چالزنی و خرجگذاری مورد آزمایش قرارگیرد و درنهایت الگوی طراحی منتخب بهینه گردد روشهای متعددی جهت طراحی الگوی آتشباری تونلها وجود دارد که اغلب براساس طراحی تونلهای بزرگ مقطعA>10 m2 پارامتر بندی شده است دو روش معمول طراحی آتشباری زیرزمینی که براساس روشموازی می باشد روش طراحی کونیا و روش انتقال انرژی می باشد اگرچه این روشها معمولا برای تونلهای بزرگ مقطع بکارمی رود ولی با اندکی تغییرات و بهینه سازی قابلیت کاربری مفید آن جهت تونلهای کوچک مقطع نیز بوجود می آید.