سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هنگامه صفاراول – دانشجوی کارشناسی ارشد RS &GIS دانشگاه علوم و تحقیقات یزد
علی سرکارگر اردکانی – استادیار گروه RS & GIS دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

هدف از این تحقیق، طبقه بندی تصویر با استفاده از شبکه عصبیMLP است. بدین منظور از تصویر سنجنده TM با قدرت تفکیک ۳۰ متر که از منطقه گیلان در ایران است، استفاده شده است. نتایج را برای تعداد نرون های مختلف و توابع آموزش متفاوت بدست آورده و در آخر بهترین حالت برای تصویر مورد نظر، بدست آمده است. نتایج بدست آمده از طبقه بندی با شبکه Perceptron و Linear و شبکه MLP نیز در انتها با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهدکه طبقه بندیبا شبکه عصبیMLP با دقت بهتری انجام میشود و دلیل این امر، استفاده از توابع غیر خطی در این شبکه است که با تصاویر ماهواره ای تطابق بهتری دارد.