سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید خودحال – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب

چکیده:

ته نشین شدن مواد رسوبی منتقل شده از سطح زمین دره ها و کوه ها در مخازن سدها موجب کاهش ظرفیت ذخیره مخازن و درنتیجه کاهش عمر مفید آنها می شود نکته قابل توجه در مورد رسوبگذاری سدها این است که ذرات رسوبی که به مخازن سدها وارد می شوند به یک میزان درنقاط مختلف ته نشین نمی شوند در نتیجه یافتن نحوه ته نشست مواد رسوبی برای طراحان به منظور تعیین آستانه دریچه های عمقی و آبگیر و بررسی تعادل و پایداری سد اهمیت فراوانی دارد بنابراین لازم است به شیوه های مناسب نحوه رسوب موادمعلق د رمخزن سدها را پیش بینی نمود در مقاله حاضر به تخمین رسوبگذاری ترازهای مختلف مخزن سد کرج با استفاده از پنج روش شبکه عصبی مصنوعی و مدلهایت وزیع مکانی مثلثاتی، افزایش سطح کاهش سطح و کاهش سطح اصلاح شده پرداخته و در انتها به مقایسه نتایج این روشها با نتایج عملیات میدانی رسوب سنجی سال ۱۳۸۶ می پردازیم.