سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن_مکانیک سنگ،دانشکده معدن_متالوژی،دانشگاه
پرویز معارف وند – استادیار،دانشکده مهندسی معدن و متالوژی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

تعیین منحنی واکنش زمین و زمان نصب سیستم نگهداری درهرمرحله ازحفاری با پیچیدگی هایی همراه است ازجمله روشهای تعیین منحنی واکنش زمین روشهای تحلیلی هستند که براساس فرض های متعدد استوار و بعضا ساده کننده هستند و دربعضی از سازه ها نتایج حاصل درعمل دورازواقعیت است براین اساس می توان از دقت روشهای عددی بهره جست دراین تحقیق بصورت تحلیلی و عددی اقدام به رسم منحنی واکنش زمین تونل شماره ۱۲ معدن زغال سنگ همکار درمقابل حفاری می شود روش کاربدین صورت است که ابتدا به کمک روابط تحلیلی ارایه شده جابجایی که تونل درهنگام انجام حفاری و درفشارهای مختلف نگهداری متحمل می شود را محاسبه و سپس منحنی مشخصه زمین رسم می شود همچنینتونل مورد نظر با شرایط موجود درنرم افزار عددی UDEC مدلسازی جابجایی های رخ داده و درسقف و دیواره ثبت و منحنی مشخصه زمین رسم می شود درپایان نتایج حاصل ازروشهای تحلیلی و عددی با یکدیگر مقایسه می شوند.