سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلیل قلیچ زاه –
کاظم برخورداری –
صادق طریق ازلی –
محمد فروغی –

چکیده:

پایداری جبهه کار تونل یک فاکتور بنیادی درانتخاب روش برای حفاری یک تونل د رزمین هار نرم مناطق شهری می باشد. هنگام استفاده از TBM، ارزیابی فشار پایداری جبهه کار یکی از مولفه های حیاتی در ه ردو فاز طراحی و ساخت میباشد. د رعملکرد کنونی، شیوه های مفتلف اغلب برای ارزیابی شرایط پایداری جبهه کر و تعین فشار مورد نیاز نگهداری آن ، به کار گرفته می شود. در خاک های لایه ای، ناهمگنی یا مرزهای لایه ها می توانند تاثیر مهمی بر روی پایداری جبهه کار تنل داشته باشد و در چنین شرایطی محاسبات قابل اطمینانی برای حداقل فشار نگهداری جهت تضمین عدم اختلال در حفاری، لازم است. در چنین محیط پیچیده از لحاظ ژئوتکنیکی، رفتار کلی خاک به طور محلی توسط مرزهای افقس سخت یا احتمالا بیشتر کنترل می شود که روش LEM (3D) نسبت به روش تحلیل حد تنش، انطباق بهتری را با شرایط تعادل واقعی دارد. لذا در این مقاله سعی شده با ارائه یک روش تحلیل بر اساس تعادل حدی نیروها و با استفاده از معادلات تحلیل حدی که تا کنون بر اساس روش تعادل گوه و توسط محققین مختلف پیشنهاد شده، میزان فشار نگهدارنده در شرایط جبهه کار ناهمگن محاسبه شود و صحت نتایج آن با نتایج عددی و مقادیر واقعی ماشین مقایسه گردد. نتایج محاسبات انجام شده حاکی از انطباق مناسب بین مقادیر تحلیلی، عددی و مقادیر فشار واقعی ثبت شده توسط سلول های فشار سنج ماشین می باشد.