سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی نیکی دیزجی – کارشناس ارشد زمین شناسی؛دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن براتی – کارشناس ارشد زمین شناسی؛دانشگاه تربیت معلم تهران
عبدالرضا هاشمی – کارشناس ارشد زمین شناسی؛دانشگاه تربیت معلم تهران
سمیه نظری – کارشناسی ارشد زمین شناسی؛دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

روش های پردازش تصاویر ماهواره ای به طور کلی به دو گروه آمارپایه و طیف مبنی تقسیم می شوند. در روش های آمار پایه از قبیل آنالیز مولفه های اصلی، روش پردازش مستقل از پهنای باندها و طول موج تصویربرداری شده میباشد. در حالی که روش های طیف مبنی بر پایه طول موج و پهنای باندهای تصویر بنا نهاده شده اند. روش نقشه بردار زاویه طیفی از مهمترین روش های طیف مبنی به حساب می آید. این روش بر اساس میزان مشابهت الگوی طیفی هر پیکسل با الگوی طیفی مرجع بنا نهاده شده است. در این مطالعه به مقایسه نتایج حاصل از روش نقشه بردار زاویه طیفی و آنالیز مولفه های اصلی بر روی تصویر سنجنده آستر از منطقه کانه زای بغیجان راور در شمال استان کرمان پرداخته شده است. با وجود همبستگی نتایج حاصل از هر دو نوع پردازش، اما روش طیف مبنای نقشه بردار زاویه طیفی الگوی مناسب تری از آنومالی های سطحی اکسیداسیون آهن در منطقه ارا ئه میدهد.