سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید بهمن خبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی
جعفر رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

بنزن بعنوان یکی از ترکیبات فرار آلیِ عمده بعنوان ورودی آشغال سوزها و فلرها محسوب میشود. در این تحقیق احتراق مخلوط بنزن و متان از نقطه نظر ترمودینامیکی و سینتیکی، به کمک نرم افزار CHEMKIN بررسی گردیده است. نتایج حاصل از هر دو ارزیابی نشان میدهند با افزایش غلظت بنزن در ورودی مشعل، CO افزایش و غلظت NO و CO2 هر دو کاهش می یابند. با افزایش نسبت O2/CH4 ، ارزیابی ترمودینامیکی نشان داد مقدار CO خروجی کاهش مییابد. هر دو ارزیابی نشان دادند با افزایش دما، افزایش در غلظت CO و NO و کاهش در CO2 وجود خواهد داشت.