سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی کاظمی تربقان – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد کاشمر_گروه عمران_کاشمر_ایران
مرتضی کاظمی تربقان – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد کاشمر_گروه عمران_کاشمر_ایران
سجاد صفارزاده – دانشگاه آزاد اسلامی_واحد کاشمر_گروه عمران_کاشمر_ایران
هادی عسگریان – مدرس خانه عمران کاشمر

چکیده:

ارتعاشات زمین حین وقوع زلزله میتواند به ساختمانها و تأسیسات موجود آسیب شدیدی برساند. شتاب و سرعت جابجایی زمین در اغلب حالات وقتی به سازه انتقال مییابد تقویت میشود. حرکت تقویت شده می-تواند نیرو و جابجاییهایی ایجاد کند که بیش از حد تحمل سازه باشد. سه روش تحلیل دینامیکی، شبه دینامیکی و استاتیکی معادل جهت تحلیل و طراحی ساختمانها در مقابل زلزله بکار میروند. در این مقاله بهارزیابی این روشها در ساختمانهای قاب خمشی فولادی در برابر زلزله پرداخته شده و هم چنین چگونگی انتخاب و به مقیاس درآوردن شتابنگاشتها جهت استفاده در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مورد بحث قرار گرفته است. برای این هدف، دو نوع ساختمان فولادی منظم و نامنظم در پلان با تعداد طبقات ۴ و۸و۱۲و۱۶و۲۰ طبقه مورد بررسی قرار گرفته و توزیع نیروی زلزله در طبقات آن ها در حالات مختلف بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد جهت ساختمان های بلند و هم چنین نامنظم بایستی از روش های دینامیکی استفاده نمود