سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا قلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
پیمان ترک زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

لازمه یک طرح خوب انتخاب یک روش مناسب جهت تحلیل سازه می باشد دراین تحقیق نتایج حاصله ازتحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده PUSH OVER و تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده IDA با استفاده ازنرم افزار Opensees مورد بررسی و مقایسه قرارمیگیرند براین اساس قابهای خمشی که بادرنظرگرفتن ضوابط لرزه ای آیین نامه ۲۸۰۰ ایران طراحی شده اند بررسی میشوند نتایج نشان میدهد که سطح زیرمنحنی ظرفیت سازه درتحلیل استاتیکی غیرخطی نسبت به تحلیل دینامیکی غیرخطی کمتر بوده و به عبارت دیگر درتحلیل استاتیکی اعضا با ضریب اطمینان بیشتری طراحی خواهند شد.