سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج رحمانی – استادیار پژوهشکده حمل و نقل تهران
امین رضایان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

پدیده روانگرایی یکی از مهمترین و مشکل آفرین ترین پدیده های طبیعی مطرح در ژئوتکنیک لرزه ای است که جهت ارزیابی پتانسیل رخداد آن روشهای مختلفی ابداع شده است در یک رده بندی کلی می توان این روش ها را به دو دسته تحلیلهای تجربی و تحلیل های عددی تقسیم بندی نمود. روشهای تجربی روشهای قدیمی تری است که برپایه مشاهدات تجربی و نتایج آزمایشگاهی استوار است و مبنای تئوری مستحکمی ندارد ولی با توجه به داشتن تجربیات موفق امروزه به وفور درکارهای عملی مورد استفاده قرار میگیرد روشهای عددی روشهای نوپاتری است که برپایه روشهای پیشرفته عددی مانند اجزای محدود و تفاضل محدود و تحلیلهایدقیق تاریخچه زمانی و مدلهای رفتاری مناسب برای مدل کردن پدیده روانگرایی استوار است و از مبانی تئوری مستحکم و دقیقی برخوردار است اما به دلیل نوپا بودن هنوز به طور گسترده برای تحلیل روانگرایی در کارهای عملی مورد استفاده قرار نمی گیرد.