سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تهران، تهران
علی اصغر میرقاسمی – استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکد ههای فنی دانشگاه تهران، ته
رضا مهین روستا – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

امروزه پاسخ دینامیکی سدهای خاکی و سنگریز های عموما به کمک تحلیل مقطع عرضی آنها بررسی م یشود. از طرفی با توجه به هندسه سه بعدی دره و سد (خصوصا در در ههای تنگ) ، نیازمند بینش بالا در جهت استفاده از تحلی لهای دوبعدی برای تخمین پاسخ دینامیکی مجموعه سد و دره هستیم. در این مقاله نتایج تحلی لهای دینامیکی دوبعدی و سه بعدی با هندس ههای دره متفاوت و دو تاریخچه شتاب زلزله متفاوت ( با شتاب بیشینه متفاوت و محتوای فرکانسی یکسان) مقایسه م یشود. در کلیه تحلی لها روش عددی اجزای محدود برای حل معادلات عددی به کمک نرم افزار آباکوس به کار رفته است. برای برقراری رابطه تنش و کرنش از مدل رفتاری ساده الاستوپلاستیک موهر -کولمب استفاده شده است. در نهایت علاوه بر مقایسه تحلی لهای دینامیکی در شرایط مختلف کاست یهای تحلی لهای دو بعدی در در ههای تنگ نیز تشریح م یشود.