سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
بهروز حسنی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده عمران و معماری، شاهرود

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین عملکرد لرزه ای سازه ها کاربرد فراوانی دارد . این مطلب در حالیست که دقت برآورد عملکرد این آنالیزها به صورت دقیق مشخص نیست . در این آنالیزها بدلیل اعمال بار بصورت استاتیکی، رفتار واقعی سازه حین زلزله بدرستی نشان داده نمی شود. در این تحقیق با استفاده از یک طیف و زلزله های مصنوعی تطبیق یافته با آن، عملکرد و پارامترهای لرز ه ای چند مدل سازه ای دیوار باربر مشخص و با هم مقایسه می شوند. نتایج حاکی از وجود تفاوتهایی ق ابل توجه در پاسخ حاصل از این دو نوع برآورد، با استفاده ازدو نوع تحلیل بکار گرفته شده است.