سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین تاجمیرریاحی – استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
حامد آموزگار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه

چکیده:

روش زمان دوام یک روش رانشی دینامیکی است که عملکرد لرزه ای سازه را تحت توابع شتاب فزاینده از پیش طراحی شده بررسی میکند. به عبارت دیگر، پاسخ سازه در زمانهای مختلف این توابع شتاب معرف تقاضای زلزله در سطوح خطر متفاوت می باشد. روش تطبیق دقیقشتابنگاشت بر روی طیف، روشی است که با استفاده از تغییر دادن شتابنگاشت در حوزه زمان، طیف پاسخ آن با طیف پاسخ هدف منطبق میشود.در این مطالعه یک مجموعه شتابنگاشت نزدیک گسل از تحقیق FEMA 695 انتخاب شد. سپس این شتابنگاشتها با استفاده از روش تطبیق دقیق، بر روی طیف طرح منطبق شدند. توابع شتاب زمان دوام نیز به نحوی ساخته شدند که طیف پاسخ آنها منطبق بر طیف پاسخ آیین نامه باشد.۷ و ۱۲ طبقه تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی با استفاده از شتابنگاشت ها و توابع شتاب بدست آمده از دو روش قرار داده ، سازه های فولادی ۳شدند. پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از چرخش تیرها، شکل گیری مفاصل پلاستیک، گریز بین طبقات و برش پایه. از مقایسه نتایج مشخص شد که محل شکل گیری مفاصل پلاستیک، گریز بین طبقات و سایر پارامترهای خروجی از دو تحلیل همگرایی رضایت مندی داشته اند.