سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

برای تعیین مقاومت برشی زهکش نشده آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا پیشنهاد شده است. ازآنجائیکه آزمایشهای برجا شرایط طبیعی محل را در نظر میگیرند، بیشتر مورد توجه قرار دارند، پرسیومتری یکی از آزمایشهای برجا است که در خاکهای ریزدانه و درشتدانه قابل استفاده است لیکن با توجه به اینکه در این آزمایش امکان اندازهگیری فشار حدی (PL) وجود دارد بنابراین میتوان مقاومت برشی زهکش نشده (Su) خاک را نیز از روی نتایج این آزمایش تعیین کرد. از سوی دیگر آزمایش تک محوری یکی از آزمایشهای ساده آزمایشگاهی است که برای تعیین مقاومت برشی زهکش نشده خاک در شرایط محصور نشده انجام میشود. در تحقیق حاضر نتایج آزمایشهای پرسیومتری با تک محوری در تعیین مقاومت برشی زهکش نشده خاک ریزدانه شهر قم با همدیگر مقایسه شده است. بدین منظور از نتایج بیش از ۱۳۶ آزمایش پرسیومتری و ۹۱ آزمایش تک محوری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد فشار حدی با افزایش عمق روند افزایشی داشته زیرا با افزایش عمق به علت افزایش فشار همه جانبه، خاک متراکمتر شده و در نتیجه مقاومت آن افزایش یافته است. این روند افزایشی در مقادیر مقاومت برشی زهکش نشده بدست آمده از آزمایش تک محوری مشاهده نشده است زیرا در این آزمایش آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه مد نظر لحاظ نمیشود. علاوه بر آن بین فشار حدی که از آزمایش پرسیومتری بدست آمده و مقاومت برشی زهکش نشده که از آزمایش تک محوری بدست آمده رابطه تجربی با ضریب همبستگی (۰٫۶۳۵=R2) پیشنهاد گردیده و با روابط تجربی که توسط سایر محققین ارائه شده مقایسه گردیده است.