سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بزرعلی – عضو هیئت علمی و استادیار پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
فاطمه دینکو – کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گوهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان همبستگی نتایج آزمایشات مختلف جوانه زنی و توان بذر ارقام پنبه با ظهور مزرعه ای تحقیقی در سال های ۸۳ و ۸۴ در موسسه تحقیقات پنبه کشور به اجرا در آمد. در این مطالعه درصد ظهور مزرعه ای ۱۷ رقم تتراپلوئید پنبه در شرایط مزرعه ای و ازمون های جوانه زنی استاندارد، جوانه زنی در سرما، هدایت الکتریکی بذور تترازولیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه میانگین نتایج آزمون های جوانه زنی و توان بذر و ظهور مزرعه ای بذور نشان دهنده تفاوت معنی دار بین ارقام بود (۵%>p). بالاترین ضریب همبستگی ظهور مزرعه ای بذور (**۰٫۹۹=R2) و بهترین مدل خطی با آزمایش جوانه زنی در سرما به دست آمد رد حالیکه کمترین مقدار همبستگی با نتایج آزمون هدایت الکتریکی مشاهده (*۰٫۶۶=R2). در بین ارقام تجاری پنبه کشور ( مهر، بختگان، ورامین ، ساحل و سای اکرا)، رقم ساحل ترین (۵۰/۵%) و رقم سایکرا بالاترین (۷۵/۵%) درصد ظهور مزرعه ای را دارا بودند. در این تحقیق رقم نازیلی بهترین درصد جوانه زنی و توان بذر را نسبت به سایر ارقام پنبه مورد بررسی نشان داد.