سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رضایی مایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دان
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورز
محمد هادی داودی – دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کمآبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی،

چکیده:

پیش بینی زاویه گسیختگی سواحل رودخانه جهت طراحی شرائط پایدار، مورد توجه محققین قرار داشته و روابط تحلیلی مختلفی در این زمینه ارائه گردیده است. بررسی آزمایشگاهی گسیختگی سواحل رودخانهای با لایههای مرکب، راه حلی مناسب جهت مقایسه روابط ارائه شده در این زمینه و انتخاب بهترین روش از نظر برآورد زاویه گسیختگی در این نوع سواحل میباشد. براساس نتایج به دست آمده از زاویه گسیختگی سواحل دو لایه مورد آزمایش و مقایسه میانگین وزنی زاویه گسیختگی لایههای بالایی و پایینی آنها با نتایج حاصل از روابط تحلیلی موجود مشخص گردید که روش داربی و تورن ۱۹۹۶ روش دقیقتری میباشد.