سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی اکبری آقبلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – استادیار گروه عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه گیلان

چکیده:

سیستم (Tuned Mass Damper) TMD یا جرم همساز شده، یکی از انواع مختلف روشهای کنترل غیرفعال برای کاهش و یا حذف ارتعاشات سازهها میباشد. در تحقیق حاضر یک مدل آزمایشگاهی از یک ساختمان چهار طبقه فولادی ساخته شد و تاثیر سیستمTMD در کنترل ارتعاشی مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا بهصورت تحلیلی مقادیر بهینه پارامترهای مختلف سیستم کنترلیTMDشامل جرم (MT) TMDدرصد میرایی ، ( .T ) و سختی آن(KT)تعیین شده و سیستمTMD با مشخصات بهینه ساخته شده و بر روی مدل مذکور نصب گردید. مدل فوق توسط
یک میز لرزه که قادر است ارتعاشات هارمونیک با فرکانسهای مختلف تولید کند، تحت ارتعاش قرار گرفت و عملکرد سیستمTMDدر کنترل پاسخهای سازهای مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، عملکرد TMD در زلزلههای متفاوت بهصورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج تجربی مربوط به تحریک هارمونیک مقایسه گردید.