سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر گرگین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
عبداله سهرابی بیدار – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین پارامترهای مهندسی برجای مصالح به روش مستقیم و غیر مستقیم امکانپذیر است. روشهای مستقیم مبتنی بر اندازهگیری مستقیم پارامترها بوده که عمده آزمایشهای برجای ژئوتکنیکی از ایندسته هستند. روشهای غیر مستقیم مبتنی بر روشهای ژئوفیزیکی میباشد که پارامترها بصورت غیر مستقیم و با عبورامواج از داخل زمین تعیین میشود. آزمایش نفوذ استاندارد یکی از آزمایشهای برجا است که بدلیل سادگی وهزینه پایین استفاده از آن گسترش چشمگیری پید ا کرده است. آزمایش پرسیومتری بدلیل ارائه منحنی تنش– کرنش و امکان بررسی رفتار خاک در حین آزمایش علیرغم هزینه نسبتا بالا و مشکلات حین انجام در حال گسترش است. در مقابل آزمایش لرزه ای درونچاهی یکی از روشهای ژئوفیزیکی جهت تعیین پارامترهای تغییر شکلپذیری خاکها در محدوده کرنشهای برشی خیلی پایین است که به منظور تعیین پارامترهای دینامیکی خاک انجام میشود. در این مطالعه از نتایج آزمایشهای پرسیومتری، نفوذ استاندارد و آزمایش لرزهای درون- چاهی انجام پذیرفته در ۷ گمانه اکتشافی حفاری شده در آبرفتهای ریزدانه شهر قم استفاده شده است. نتایجحاصل از آزمایشهای ذکر شده با یکدیگر مقایسه و روابط تجربی بین آنها پیشنهاد شده است. بهترین شکل رابطه بین بین NSPT بدست آمده از آزمایش نفوذ استاندارد و سرعت موج برشی (Vs) حاصل از آزمایش لرزه ای درونچاهی رابطهای توانی با ضریب همبستگی r=0.75 آزمایش درونچاهی (E) با مدول پرسیومتری (Em) رابطهای توانی با ضریب همبستگی r =0.66 پیشنهادشده است. در نهایت این روابط با روابط پیشنهادی توسط محققین مختلف در نقاط مختلف دنیا در خاکهای ریزدانه مقایسه شده است.