سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد اسدی – ارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز ،ایران
علی قنبری – استادیار گروه عمران دانشگاه تربیت معلم کرج ،ایران
اصبر عباسی – کارشناس ارشد رسوب شناسی ،ایران

چکیده:

احداث سازههای مهم مهندسی از قبیل برجها، تونلها، پلها و… به طور فزایندهای در سطح کلان شهر تبریز در حال گسترش است . ساختگاه اکثر این سازهها در گستره تبریز، رسوبات آبرفتی و شته های محیط تبخیری کم عمق دریاچهای (مارن) است. رسوبات آبرفتی که عمدتاً از ترکیبات مختلف شن، قلوه و ماسه، سیلت و مارن با درصدهای مختلف سیلت و رس تشکیل یافتهاند، بخش اعظم تبریز را پوشانده است. به دست آوردن متغیرهای دقیق مقاومتی و تغییرشکل این رسوبات زمین شناسی با استفاده از آزمایشهای برجای متداول و آزمایشگاهی تا کنون با مشکلات زیادی همراه بوده است. در این پژوهش آزمایشهای پرسیومتری و بارگذاری صفحهای انجام شده در مطالعات خط ٢ مترو تبریز با هدف مقایسه نتایج حاصل از این دو آزمایش از نقطه نظر متغیرهای تغییر شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نیز نشان داد که مدولهای تغییر شکل حاصل از آزمایش ١/ پرسیومتری نسبت به آزمایشات آزمایش بارگذاری صفحهای حدود ٣٠ برابر است.