سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد خورشیدی زاده – کارشناس ارشد ساز ههای آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزس
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ٢
غلامرضا قمشی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

در جریا نهای فوق بحرانی هر مانع موجود در جریان آب باعث ایجاد یک موج سطحی شده که در عین حال که به سمت پایین دست حرکت م یکند، در عرض جریان نیز پیش م یرود. وجود دیوار ههای جداکننده نیز در مسیر جریان آب باعث انبساط جریان بعد از انتهای دیوار هها م یشود. جریان منبسط شده از هر طرف پایه به علت اغتشاش زیاد جریان جدا شده و امواج تشکیل م یشود. این امواج به سمت طرفین مسیر در امتداد پایین دست منحرف م یشوند. اگر سرریز دارای چند دیواره اکننده باشد، این دیوار ههای موجب شک لگیری موج دم خروسی (Rooster Tail) م یشوند و این مو جها به شکل لوزی در امتداد تندآب پیش میروند و منجر به برخورد و تقاطع امواج جریان در طول تندآب م یشود. مطالعه رفتار این امواج به صورت تئوری به دلیل اغتشاش در جریان فوق بحرانی امکا نپذیر نیست. در این مقاله با استفاده از نر مافزارFlow3D مد لسازی عددی سه بعدی تأثیر شکل انتهایی دیوار ههای جد اکننده جریان بر هیدرولیک جریان در سرریز اوجی با اعمال مد لهای مختلف تلاطم پرداخته شده است و نتایج مد لسازی با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شدند و بهترین مدل آشفتگی ارائه شد. نتایج نشان میدهد که بهترین مدل آشفتگی جهت شبیه سازی، مدلRNG خواهد بود.