سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف پرهوده – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
مهران قهرمانی – عضو هیئ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان غرب گروه تربیت بدنی
اصغر کیان زاده – کارشناسی ارشد تربی بدنی و علو ورزشی
مجتبی احمدی – گروه تربیت بدنی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،ایران

چکیده:

حقیق حاضر به مقایسه ناهنجاری های زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی در دانش آموزان پسر و دختر پرداخته است. روش شناسی تحقیق: بدین منظور ۱۵۱ دانش آموز مقطع راهنمایی به عنوان نمونه تحقیق شامل ۱۰۱ دانشآموز پسر و ۱۱۵ دانش آموز دختر با دامنه سنی ۱۱ ۱۰ سال به صورت تصادفی و با استفاده از از صفحه شطرنجی – و آزمون نیویورک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به عادات حرکتی و فعالیت ورزشی آنان از طریقپرسشنامه به دست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذور کای با استفاده از spss16 بدست آمد. یافته های تحقیق: مهم ترین نتایج در این تحقیق، زانوی ضربدری درپسران ۱۴/۳ درصد ودردختران ۲۸/۳ درصدو پای پرانتزی درپسران ۹و۳ و دردختران ۱۰/۵ بدست آمد بین زانوی ضربدری پسران با دختران ارتباط معنی دار در سطح۰/۰۱ بدست آمد و بین پای پرانتزی پسران با دختران این ارتباط نیز در سطح ۰/۰۱ معنی دار بدست آمد . بحث و نتیجه گیری : در ارزیابی وضعیت ستون فقرات / این ارتباط نیز در سطح ۵۱ آزمودنی ها مشاهده شد که نرخ شیوع ناهنجاری در دختران بیشتر از پسران است که با توجه به مستعد بودن زمینه های ابتلای دختران به ناهنجاری های ستون فقرات و نیز محدودیت اجتماعی مرتبط با فعالیت های حرکتی وورزشی آنان، توجه جدی تر به برنامه های غربالگری، تجویز حرکات اصلاحی و فراهم آوردن زمینه های فعالیت بدنی آنان، ضروری به نظر می رسد