سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر فتوت – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رضا خراسانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور تعیین کارایی نانوذره اکسید آهن درتثبیت سرب خاک ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ارایش فاکتوریل انجام شد تیمارهای ازمایش شامل شاهد خاک دارای میکروذره اکسید آهن و خاک دارای نانوذره اکسید آهن بودند که دردو زمان ۳و۲۱ روزمورد بررسی قرارگرفتند نتایج عصاره گیری با EDTA نشان داد حضورمیکروذره و نانوذره اکسید آهن منجر به کاهش معنی دارسرب قابل استخراج با EDTA نسبت به شاهد گردید هرچند مقدار تغییرات بوجود آمده چندان زیاد نبود با گذشت زمان مقدار سرب قابل استخراج با EDTA درتمامی تیمارها افزایش یافت اما مقدار افزایش درتیمار نانوذره اکسید آهن کمتربود.