سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل زاهد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
زهره وحیدی – کارشناسان ارشد
سمیرا رحمانی جوانمرد –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله دربیماران مبتلا به درد مزمن و افرادسالم می باشد برای انجام این پژوهش نمونه ای به ججم ۳۰نفر از افرادی کهدرکلینیک ها و مراکز درمانی به عنوان افراد مبتلا به درد مزمن تشخیص داده شده بود به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند وبا ۳۰نفرا زافراد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند ابزار سنجش عبارت بودند از پرسشنامه الکسی تایمی تورنتو و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن داده ها به کمک شاخصهای توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که میانگین نمرات نارسایی هیجانی و راهبرد مقابله ای هیجان مدار دربیماران مبتلا به درد مزمن بیشتر ازافراد سالم است درحالیکه میانگین نمرات راهبرد مساله مدار درافراد سالم بیشتر ازبیماران مبتلا به درد مزمن می باشد.