سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید جمشیدنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه
نوازالله صاحبانی – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران
حسن رضا اعتباریان – استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گوجه فرنگی Meloidogyne javanica بوسیله قارچهای آنتاگونیست Arthrobotrys oligospora،paecilomyces lilacinus و Trichoderma harzianum Bi در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت.در این آزمایش با استفاده از غلظت ۱۰⁶ اسپور در میلی لیتر ای قارچها ،میزان کنترل کنندگی نماتد با ارزیابی میانگین وزن تر ریشه و اندام هوایی، تعداد گال، تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و تعداد تخم به ازاء هر توده تخم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در آزمایشی دیگر تاثیر این سه قارج بر مرگ و میر لارو سن دو نماتد و مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که قارچ Arthrobotrys oligospora در مقایسه با دو قارچ دیگر و شاهد به طور معنی داری با عث کاهش تعداد گالها ،تعداد توده تخم و نهایتاً تعداد تخم هر توده تخم شد. درصد مرگ و میر لارو سن دو نماتد توسط قارچ A. oligospora در ۴۸ ساعت و ۹۶ ساعت بعد از اضافه کردن نماتد به ترتیب ۷۴% و ۸۵% بود که بیشترین درصد مرگ و میر لارو سن دو نماتد را در مقایسه با دو قارچ دیگر داشت.بر اساس نتایج این بررسی اینگونه به نظر میرسد که قارچ Arthrobotrys oligospora توانایی بیشتری در کنترل کنندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica در مقایسه با ۲ قارچ دیگر دارد