سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
صدراله خسروی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزاباد

چکیده:

اختلالات جسمانی نظیر سردرد فشارخون زخم معده و بیماری قلبی که فشارروانی مداوم و هیجانات درآنها نقش اساسی دارند به عنوان بیماریهای سایکوسوماتیک مطرح میشوند هدف ازاین پژوهش مقایسه میزان کمال گرایی دربیماران سایکوسوماتیک و افرادسالم بود هاست جامعه آماری شامل کلیه بیماران سایکوسوماتیک مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرشیراز درسه ماهه اول سال ۱۳۹۱ می باشد که با استفاده ازروش نمونه گیری دردسترس تعداد ۴۷نفر بیمار سایکوسوماتیک انتخاب و با تعداد ۴۷نفرا ز همراهان بیماران همتاسازی شدند برای تمام ازمودنی ها از پرسشنامه کمال گرایی هیل ۲۰۰۴ که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار می باشد استفاده شده است نتایج حاصل از ازمون تی مستقل نشان داد که بین کمال گرایی بیماران اختلالات روان تنی با افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد براساس نتایج این پژوهش می توان چنین بیان کرد که ویژگی کمال گرایی دربروز اختلالات سایکوسوماتیکنقش دارد.