سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مقداد پیر صاحب – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

افزایش کاربرد آفتکشها و روشهای نامناسب دفع فاضلاب ها ، باعث آلوده شدن منابع آب و همچنین اثرات شدیدی بر محیط زیست می شود . هدف از این مطالعه کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم D-4-2 و دیازینون از آب آشامیدنی وهمچنین بررسی همبستگی بین COD با غلظت سموم تو فور دی و دیازینون می باشد. روش بررسی : پژوهش حاضر بصورت تحقیق توصیفی – مقطعی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد . ابتدا به تهیه غلظت های ۱ ، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ mg/l سموم از محول استوک ۱۰۰۰mg/l سموم شد و سپس COD این نمونه ها اندازه گیر ی شد. PH بهینه حذف سموم توسط کربن فعال گرانولی مشخص گردیده و میزان جذب سموم در غلظت های متغییر سم اولیه و کربن فعال گرانولی در PH بهینه بدست آمد. یافته ها : نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم کاملی بین COD و غلظت سموم وجود دارد. از طرفی دیگر با افزایش زمان تماس در غلظت های متغییر سموم ، میزان حذف COD افزایش یافته است. به نحوی که حداکثر میزان حذف سم ۲-۴-D و دیازینون به ترتیب ۹۰ و ۸۸ درصد در زمان تماس ۵۰ دقیقه حاصل شد . PH بهینه برای حذف سموم در تمامی غلظت های متغییر سموم اولیه و کربن فعال گرانولی اضافه شده ۶=PH بدست آمد. نتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد که کربن فعال گرانولی قابلیت حذف سم D-4-2 و دیاز ینون را با کارای بالا دارد . همچنین بین COD و و غلظت سموم D-4-2 و دیازینون ارتباط معنی داری برقرار بوده بطوریکه می توان از اندازه گیری COD به جای اندازه گیری مستقیم سموم استفاده نمود.