سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کورش متولی – گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا یعقوبی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در تصفیه پساب بیسکویت سازی، هاضم های بیهوازی در مقیاس پایلوت برای مدت بیش از سه سال مورد مطالعه قرار گرفت و کارآیی چهار راکتور طراحی شده شامل فیلتر بیهوازی، فرایند تماسی، UASB با ظرفیت ۵m3 و یک بستر شناور با ظرفیت ۰/۵m3 با هم مقایسه شدند. فیلتر بیهوازی با بستر دایره ای به حجم ۳/۳m3 و با بارآلی ثابت ) B7 ( در حدود ۶kg COD/m3.d مورد بهره برداری قرار گرفت که در حدود %۷۶ COD % کل را حذف نمود. فرایند تماسی نیز به طور ثابت و مداوم ۰۸ COD کل را حذف نمود اما به علت عملکرد ضعیف قسمت ته نشینی، کارایی راکتور محدود گردید. MLSS به بالاتر از ۳۱g/m3 ) نرسید و با بار آلی kg COD/m3.d 1بهره برداری شد. راکتور بستر شناور که بستر نگهدارنده آن را ذرات ما سه یا کربن فعال گرانوله تشکیل میداد در بارگذاریهای آلی به ترتیب ۴ و ۲ kg COD/m3.d بهره برداری شد و در حدود%۷۸ از COD کل را حذف نمود،اما فرایند با مشکل شکسته شدن گرانولهای کربن فعال مواجه بود.راکتور UASB از بین این چهار راکتور به علت عدم تشکیل گرانول مناسب در سیستم ضعیفترین کارآیی را داشت )تقریبأ ۰۸ % حذف COD کل در بارگذاری kg COD/m3.d 2(. فیلتر بیهوازی نیز به مدت ۹ ماه پس از حذف نیمی از مواد آکندی بستر بهره برداری شد.