سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسن رسولی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، مدرس دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی مازندرا
سیده خورشید باقری – کارشناسی ارشد آموزش و پرورش مازندران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان چربی چند نقطه از بدن، درصد چربی (PBF)، وزن چربی، وزن خالص بدن (LBW) و BMI کاراته کاهای نخبه ی ایران و پاکستان می باشد. دانشمندان کل بدن انسان را شامل ۴ بخش توده چربی، توده عضلانی، توده استخوانی و بقیه اعضاء می دانند که برای ساده کردن هر چه بیشتر این طبقه بندی، وزن بدن را به دو قسمت وزن چربی و وزن بدون چربی تقسیم کرده اند. کل وزن چربی بدن انسان به دو قسمت چربی ضروری و چربی ذخیره ای در بافت چرب تقسیم می شود که بافت چربی حدود ۵۰ درصد از وزن کل بدن را تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کاراته کاهایی که به تیم ملی ایران و تیم ملی پاکستان دعوت شده و همچنین در مسابقات برون مرزی صاحب عناوین و مقام بوده اند را تشکیل می دهد. نمونه آماری این تحقیق در مجموع ۲۰ کاراته کا، و از این تعداد ف ۱۰ کاراته کای نخبه از کشور ایران و ۱۰ کاراته کای نخبه از کشور پاکستان بودند، همه کاراته کاها بصورت هدفدار و داوطلبانه تقریباً با شرایط برابر در این پژوهش شرکت نمودند. متغیرهای تحقیق شامل چربی سه سربازو، چربی فوق خاصره، چربی ران، چربی تحت کتفی، چربی شکمی، PBF با درصد چربی، وزن چربی، LBW با وزن خالص بدن و bmi بوده است. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مقایسه بین دو گروه ورزشکاران نخبه ایران و پاکستان از آزمون T زوجی دو گروه مستقل با Pair T-Test در سطح معنی داری (p<0/05) و با استفاده از نرم افزار spss با ورژن ۱۶ صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین متغیرها، چربی فوق خاصره ۰/۰۲۹ و چربی تحت کتفی ۰/۰۲۹ و PBF با درصد چربی ۰/۰۳۵٫ کاراته کاهای نخبه ایران و پاکستان معنی دار بوده است (p<0/05). نتیجه تحقیق با تحقیق گائینی عباس علی ، و معینی، مسعود در میان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی، تفاوت معنی داری در میزان درصد چربی وجود داشت همسو می باشد. و با تحقیق جعفری، اکرم و همکاران که ارتباط معنا داری بین BMI و درصد چربی زنان تکواندوکار برتر وجود دارد غیر همسو می باشد. در نهایت می توان اشاره کرد چربی ها نقش بزرگ و مهمی در متابولیسم بدن انسان دارند با اینکه چربی های ضروری و مورد نیاز لازمه حیات انسان ها می باشد ولی چربی های مازاد چه زیر پوستی و چه بعنوان تری گلیسرید و یاکلسترول سمی است برای همه، و امروزه یکی از بلایایی که در جامعه صنعتی وجود دارد و باعث مرگ و میر افراد می شود چربی مازاد می باشد و یکی از راههای کنترل و پیشگیری و کم کردن آن فعالیت های ورزشی آن هم از نوع هوازی می باشد. این مسئله حتی می تواند یکی از عوامل های برتری یک ورزشکار یا یک تیم ورزشی با همتای خود را نشان دهد. کاراته کاهای ایران نسبت به پاکستان در تمام میانگین متغیرهای تحقیق از اینکه میزان چربی را نشان می دهد میانگین کمتر و مشهودتری دارند. بعضی از اختلاف میانگین ، معنی دار و بعضی های دیگر معنی دار نبودند. همچنین میانگین وزن خالص ایران به مراتب و به نسبت، بیشتر از پاکستان و bmi ایران به نسبت کمتر و مشهود تر بود ولی معنی دار نبوده است. این متغیرها می تواند یکی از عامل های برتری کاراته کاهای ایران نسبت به پاکستان را در موفقیت تیمی و رتبه ای نشان دهد.