سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان کریمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه عمران، بندرگز، ا
سروش صفاخواه – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه عمران، سمنان، ای
سحاب بیدگلی کاشانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه عمران، بندرگز، ا

چکیده:

تاکنون تعاریف گوناگونی در خصوص توسعه پایدار ارائه شده است که اکثر تعاریف بر سه بعد اصلی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست استوار میباشند. به عبارتی توسعه پایدار یعنی دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی، بهگونه ای کهدر بلند مدت منابع نگهداری شوند، محیط زیست محافظت شود و تندرستی و رفاه انسانها تضمین گردد. این مطالعه کوششی است در جهت توسعه پایدار قابهای ساختمانی بتنآرمه به گونهای که سعی گردیده شرایط مربوط به هر سه، هدف اصلی توسعه پایدار یعنی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست نیز تامین گردد. در این مطالعه شش مدل ساختمانی ۵ ۶ و ۷ طبقه با دو نوع سیستم سازهای قاب خمشی تنها و قاب خمشی همراه با دیوار برشی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت میزان فولاد مصرفی (به عنوان یکی از موثرترین پارامترهای در هزینه اجرای ساختمانهای بتنآرمه) هر کدامبا مدل مشابه مفایسه گردیده است