سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نگار شاهینی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایرا
آی نار خادمیان – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایرا
محمدجواد جعفری – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایرا
بهنوش عباسی پور – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایرا

چکیده:

پرووسکیا (Perovskia Abrotanoide) غالباً با نام‌های محلی گل کبود یا کن کبد نامیده می‌شود. پراکنش آن عمدتاً محدوده شمال شرقی ایران ومحل رویش آن اغلب در اطراف چشمه‌ها و جویبارها وکف آبراهه‌ها می‌باشد. این گیاه بعنوان یک داروی پایین آورنده تب استعمال دارد. خطوط ارتفاعی در مناطق رویشی این گیاه عمدتاً در فاصله ارتفاعات ۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ متر می‌باشد. گل، برگ و ساقه این گیاه دارای اسانس فراوانی است که می‌تواند در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش برای مشخص نمودن میزان مواد موثره و خاصیت فیتو شیمیایی اندام‌های مختلف گیاه نظیر گل، برگ، ساقه و سر شاخه‌های هوایی مورد آزمایش و با یکدیگر مقایسه شد. گیاه از منطقه چهار باغ استان گلستان جمع‌آوری شد. خاصیت فیتوشیمیایی با روش استفاده از استاندارد گالیک اسید برای بدست آوردن میزان توتال فنول و کوئرستین برای فلاونوئید مشخص شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اندام گل با IC50= 29/472 بیشترین میزان فنول و فنول برگ و سرشاخه‌های هوایی در مکان‌های بعدی قرار گرفت و اندام ساقه با IC50= 13/752 کمترین میزان را داشت . نتایج آزمایش فلاونوئید نشان داد که برگ با IC50= 35/08 بیشترین میزان را داشت و اندام گل و سرشاخه به ترتیب بعد از آن قرار گرفت و اندام ساقه کمترین میزان فلاونوئید را داشت. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان اندام گل و برگ را دارای بهترین خاصیت در این گیاه دانست و برای استفاده در صنایع داروسازی پیشنهاد کرد.