سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی مبتکر – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسداله اکرم – استاددانشگاه تهران
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر اندازه زمین بر میزان مصرف انرژی در تولید یونجه چند ساله در قسمت مرکزی استان همدان بود. دادههای مورد استفاده در این تحقیق مربوط به ۸۰ مزرعه یونجه بوده که با روشنمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. مزارع از نظر سطح زیر کشت به چهار گروه تقسیم شدند، گروه اول شامل مزارع یک تا چهار هکتار، گروه دوم مزارع چهار تا هشت هکتار، گروه سوم مزارع هشت تا ۱۵ هکتار و گروهچهارم مزارع با سطح بزرگتر از ۱۵ هکتار. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد متوسط کل انرژی مصرفی دردوره هفت ساله برابر با۸۱۰۵۷۴/۸۷MJ/ha بود. اگرچه میزان انرژی مصرفی و شاخصهای انرژی در گروههای مختلف باهم اختلاف داشتند، ولی این اختلاف از نظر آماری معنیدار نبود. نتایج نشان داد مزارع گروه سوم از نظر میزان مصرف انرژی، نسبت انرژی و بهرهوری نسبت به سه گروه دیگر موفقتر بودند