سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن آقاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد جلالیان – استاددانشگاه خوراسگان اصفهان

چکیده:

ماده آلی خاک جز بسیارمهمی ازخاک است که نقش بسزایی درپایداری و حفظ کیفیت خاک درهمه اکوسیستم ها بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارد دراین پژوهش اثرمدیریت اراضی درکاربریهای مختلف جنگل جنگل تخریب شده جنگل دیم و کشت آبی درزیرحوزه منج اززیرحوزه های آبخیز کارون شمالی برمیزان مواد آلی خاک بررسی شد برای این منظور ۱۸۹ نمونه خاک از عمق ۱۰-۰ سانتیمتری بصورت تصادفی نظارت شده بردداشت و ماده آلی کل خاک درهرنمونه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که میزان ماده آلی خاک درزمینهای با کاربری جنگل دست نخورده ازدیگر کاربری ها بیشتر بود همچنین میزان ماده آلی درجنگل تخریب شده ازسایر کاربری ها کمتر و درسطح آماری ۰/۰۵ با سه کاربری دیگر تفاوت معنی داری داشته است بنابراین به نظر می رسد که اعمال مدیریت نامناسب اراضی جنگل تراشی و تغییر نامناسب کاربری اراضی درمنطقهمورد مطالعه و تخریب پوششگیاهی میتواند با اثربرشاخصهای اصلی کیفیت خاک پیامدهای نامطلوبی برپایداری اکوسیستم منطقه داشته باشد.